El sector elèctric està àmpliament regulat i hi ha actualitzacions constants que en modifiquen o adapten el seu funcionament, de manera que és imprescindible estar al corrent de la legislació que el regeix. En el següent enllaç hi ha l'accés a tota la legislació del sector elèctric recopilada, on s'actualitza amb cada modificació o nova reglamentació que apareix. Codi Elèctric.

A continuació hi podreu trobar la principal normativa que regula el sector desglossada en els següents apartats:

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió

Per tal de poder operar correctament la xarxa de distribució ens és necessari que les instal·lacions que hi estiguin connectades es trobin correctament preparades i equipades. La manera de verificar-ho és seguint el reglament establert, que mitjançant certificacions, butlletins, registres, etc. ens permeten portar-ne un control per no malmetre la qualitat del subministrament elèctric. Reial Decret 842/2002.

Reglament d'Alta Tensió

De la mateixa manera que en la baixa tensió, en alta tensió es regula les condicions tècniques i requisits per a les instal·lacions que treballin per sobre d'1kV. Reial Decret 337/2014 i Reial Decret 223/2008.