• B

  • Barem alt/baix

   La diferenciació de pressupost quan parlem de barem alt o barem baix neix de si el client té reconeguts els drets d’extensió suficients per poder incrementar la seva potència, o si la línia que el subministra té capacitat per poder cobrir el seu requeriment. De manera que, en cas que no en sigui suficient i sigui necessari fer pressupost correspondrà a barem alt, si la línia és suficient només haurà de pagar els costos de connexió i accés, i serà barem baix.

  • Barres de central (mesura)

   És el punt de mesura de l’energia a la sortida de la generació, abans de les pèrdues produïdes durant el transport i distribució.

 • C

  • Càrrega total d’un edifici

   Correspon a la suma total de potències requerides pels diferents punts de subministrament d'un edifici, tenint en compte el coeficient de simultaneïtat, doncs es pressuposa que no tot es trobarà funcionant al mateix temps.

  • Cel·les

   Corresponen als aparells de maniobra previs en un centre de transformació que permeten rebre les línies a mitja tensió, introduir-hi fusibles i punts de connexió a terra abans de transformador per tal de poder operar en seguretat.

  • Centralització de comptadors

   És la ubicació física de l’edifici on s’agrupen els comptadors, que poden estar encapsulats en armaris prefabricats, i varien en funció del nombre de comptadors que hi inclou, així com de les tensions que hi arriben.

  • Centre de transformació

   És una instal·lació elèctrica que rep energia en alta o mitja tensió i la transforma a baixa tensió, generalment a 400 o 230V.

  • Client qualificat

   És la persona autoritzada per prendre decisions contractuals respecte a un punt de subministrament.

  • Comercialitzadora

   És l’agent que actua en nom del client comprant la seva energia al mercat (OMIE), gestionant la previsió de consum, fent-ne les gestions respectives amb l'operador del sistema (REE) i amb la distribuïdora. Aquest tipus d’empresa són utilities, que ofereixen un servei per una operativa en nom del client, fent-ne ells els tràmits necessaris i tots els pagaments previs, oferint un contracte al seu client que cobreixi els imports que han assumit prèviament.

 • D

  • Diferencial

   És l’aparell situat en el quadre elèctric que salta en el moment que detecta alguna incidència transitòria per tal de protegir-ne la instal·lació. En pot haver-hi un de general i posteriors addicionals per les diferents línies de l’habitatge.

  • Disjuntor

   Interruptor que obre automàticament un circuit quan la tensió o el corrent surt del rang establert. És de funcionament electromecànic i serveixen protegir màquines o instal·lacions elèctriques.

  • Distribuïdor

   És l’agent encarregat de fer arribar les línies de xarxa elèctrica que porten el subministrament elèctric a tots els usuaris de la seva zona d'actuació. És una activitat regulada, de manera que la seva retribució ve determinada a nivell legislatiu per l’Estat. Aquests imports serveixen per cobrir el manteniment de les línies i l'operació d'aquestes. Els nous subministraments han d'estar incorporats per la distribuïdora a la qual la seva integració suposi un menor cost pel sistema.

 • E

  • Elements de maniobra

   Són elements de la xarxa que ens permeten seccionar el recorregut elèctric per tal de poder treballar amb seguretat. Aquests poden ser: interruptors, polsadors, commutadors, relés...

  • Energia activa

   És l’energia útil consumida per un sistema. Es mesura en Watts per unitat de temps (Wh).

  • Energia aparent

   Correspon a la relació matemàtica del conjunt de l'energia activa i reactiva.

  • Energia reactiva

   És l’energia desfasada respecte l’ona de transport, endavant o enrere, que penalitza en el consum. Pot ser inductiva o capacitiva. La primera es crea en camps magnètics i s’associa a bobinats, generalment de motors. La segona s’associa a bateries de condensadors. La manera de rectificar-les per no ser penalitzat econòmicament és aplicar-ne l’efecte contrari.

  • Energies Renovables

   Es tracta de totes les energies que la seva font productiva (vent, sol, aigua...) no és fungible en una escala humana, o tenen una taxa de regeneració assimilable dins d’un espai curt de temps. Hi ha tecnologies més netes que altres, com el biogàs o la biomassa, però que tot i que el seu consum pugui ser més sostenible no vol dir que hi hagi un impacte lliure d’emissions.

  • Escomesa

   És la connexió aèria o subterrània que enllaça les instal·lacions elèctriques de la xarxa de distribució amb la caixa general de protecció.

 • F

  • Freqüència d’ona

   L’electricitat pot funcionar en corrent continu, és a dir, no hi ha variacions d'aquesta, o en corrent altern, en aquest segon cas el corrent és mou per ones, fet que afavoreix que l’electricitat es pugui moure en dues direccions. Aquest moviment es dona en una freqüència, en el cas de l’electricitat a Europa és de 50Hz, el que són 50 oscil·lacions cada segon. Aquestes oscil·lacions venen determinades per l’inversor de la generació o el nombre de pols de l’alternador i voltes per minut en els motors.

  • Fusible

   És un element de seguretat que serveix per protegir la instal·lació i les persones. En cas de sobrecàrrega d’intensitat o  curtcircuit es fon per efecte Joule, de manera que talla el circuit deixant de fluir electricitat.

 • G

  • Garanties d’origen

   Són unes certificacions que s’emeten a les centrals productores quan aquestes acrediten que produeixen energia d’origen renovable. Es poden vendre a les comercialitzadores i als seus clients per tal de poder acreditar que l’energia que han consumit és d’origen renovable. Hi ha un altre tipus de garanties d’origen que són les d’alta eficiència. Aquestes corresponen a processos productius on reaprofiten l’energia sobrant, traient un millor rendiment, tot i que aquesta energia no és d'origen renovable.

  • Grup electrogen

   És un motor de generació desconnectat de la xarxa de distribució que funciona amb algun tipus de combustible, generalment hidrocarburs. Serveix per alimentar un sistema elèctric.

 • I

  • ICP

   Interruptor de control de potència, vigila que la potència requerida per la instal·lació no sigui superior a la contractada.

  • IGA

   Interruptor general d’alimentació, serveix per protegir la instal·lació de possibles sobretensions o curtcircuits que pugui patir.

  • Instal·lació elèctrica

   Fa referència al conjunt d’elements elèctrics que transporta l’electricitat per l’interior del subministrament.

  • Intensitat

   És la càrrega que porta el corrent elèctric en travessar una secció per unitat de temps.

  • Interruptor

   Permet interrompre o desviar el corrent elèctric d’una instal·lació.

 • L

  • LGA

   Línia general d’alimentació, enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de comptadors, subministrant energia a l'edifici.

  • Línia de transport

   Cables elèctrics destinats a transportar energia a grans distàncies.

 • M

  • Mercat elèctric

   És el mercat on mitjançant un sistema de subhasta entre ofertes de compra i ofertes de venda es generen els preus de cassació del cost de l’energia a cada hora del dia, seguint un funcionament de mercat marginalista. Aquest tipus de mercat té com a particularitat que la darrera oferta en cassar (preu més elevat) és la que marcarà el preu de tota la resta, pagant-se totes al mateix preu, propiciant amb això un mercat més competitiu. Això es deu al fet que els darrers en cassar treuen menys marge que els primers, i al voler obtenir més marge s’afavoreix la introducció de tecnologies més barates, que a la llarga, si no hi ha pertorbacions que hi afectin, estiren els preus a la baixa.

  • Monofàsic

   És el sistema de distribució d’electricitat que només consta d’una única fase i un neutre. És la més utilitzada en xarxes domèstiques.

 • N

  • NIEPI

   És el nombre d’interrupcions de la potència instal·lada en mitja tensió.

 • O

  • Operador del mercat

   És l’encarregat de gestionar la cassació en el mercat elèctric a partir de l'algoritme de cassació Euphemia, així com el correcte funcionament dels agents de mercat i la seva interacció. Actualment l'operador del mercat és OMIE.

  • Operador del sistema

   És l’encarregat de fer la gestió del transport i control sobre la xarxa elèctrica de l’estat, així com de mantenir l’equilibri entre consum i demanda. Ve designat per concurs i actualment és Red Elèctrica Espanyola (REE).

 • P

  • Pèrdues

   En el procés de transport i distribució de l’electricitat es perd part de l’energia per dissipació. La major part d’aquestes són pèrdues per calor a causa de l'efecte Joule.

  • Potència

   Correspon al consum energètic que es pot realitzar en un instant determinat. Es mesura en Watts (W).

  • Potència contractada

   És la potència màxima que es pot consumir en un moment determinat. Per a la tarifa 2.0TD ve controlada pel relé del comptador. Aquest interromp el consum en el moment que es sobrepassa el valor contractat.

   En les tarifes 3.0TD o 6.XTD es contracta la potència nominal que es requerirà, podent-se superar puntualment, amb una conseqüent facturació d'excés de potència com a penalització.

  • Potència demandada

   És la potència que ha requerit la instal·lació en un moment determinat.

  • Potència màxima

   Correspon a la potència màxima que ha consumit el sistema durant un període determinat.

  • Potència nominal

   Correspon a la potència de disseny en què s’ha plantejat la instal·lació.

  • Punt de fuga

   S’utilitza l’expressió en un sistema on la instal·lació hi té un defecte on surt part del corrent elèctric del circuit.

  • Punt de subministrament provisional i definitiu

   Quan un punt de subministrament es troba en construcció, el client, el titular o l'instal·lador ha de sol·licitar un punt de subministrament provisional per a la realització de les obres. Aquest punt de subministrament té una vigència fins que acabi el permís d’obres. Si el permís no es renova, el punt de subministrament pot ser donat de baixa de manera unilateral per la distribuïdora. Per evitar-ho és necessari que el client doni d’alta un punt de subministrament nou definitiu.

  • Punt frontera

   Correspon al lloc físic o virtual entre dos agents, ja sigui distribuïdora amb el client, distribuïdora amb transportista o entre distribuïdores.

 • R

  • Rearmar comptador

   Davant d’una desconnexió, un dels motius més comuns és que hagi saltat un diferencial per un sobreconsum respecte a la potència contractada. Així doncs, per rearmar comptador, s’ha de baixar el diferencial general, desconnectar els aparells que puguin haver generat la sobredemanda, esperar uns 10 segons i tornar a pujar el diferencial.

  • Règim especial

   És el conjunt de generacions de tipus renovables, a excepció de la hidràulica que en quedaria exclosa.

  • Règim ordinari

   És el conjunt de generacions de tipus convencional, és a dir, les que consumeixen un combustible per fer funcionar un motor i produir electricitat. La generació hidràulica també forma part d'aquest conjunt.

  • Relé

   És un aparell electromagnètic que modifica l’estat d’un commutador. Utilitza la pròpia electricitat fent servir un electroimant que obre o tanca el circuit.

 • S

  • Serveis comuns de l’edifici

   Correspon al requeriment de consums energètics de l’edifici que venen alimentats fora dels habitatges, com poden ser: les llums de les escales, ascensors, portes automàtiques, etc.

  • Sistemes de protecció

   S’instal·len a les instal·lacions elèctriques per protegir-les enfront variacions de tensió i de freqüència.

  • Sobrecàrrega

   Es produeix en el moment en què la instal·lació elèctrica es troba treballant per sobre les seves capacitats a nivell de consum.

  • Subestació de transformació

   Semblant a un centre de transformació però a una escala molt més gran. Es pot trobar a l’entrada de polígons industrials o nuclis urbans per a baixar la tensió per a la seva distribució, o a la sortida de les generacions elèctriques per augmentar la tensió i reduir-ne les pèrdues durant el transport.

 • T

  • Tarifa

   Correspon a la subdivisió que regula la diferenciació de punts de subministrament segons la seva potència. Les diferents tipologies es corresponen a:

   • 2.0TD: menys de 15 kW
   • 3.0TD: més de 15 kW en baixa tensió (menys 1kV)
   • 6.XTD: a partir d'1 kV en funció de la seva tensió, 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4.

  • Telegestió

   Són els punts de subministrament que estan connectats remotament amb el centre de control de la seva distribuïdora per poder-ne fer una gestió a distància.

  • Tensió

   És la "pressió" que empeny els electrons a circular per un circuit elèctric, a més tensió més pressió. Es troba en escales normalitzades de valors, amb lleugeres fluctuacions. Aquestes també es poden ajustar en funció de si el sistema és trifàsic o monofàsic.

  • Terme de potència

   Correspon al concepte de facturació associat a la capacitat de consum elèctric que pot demandar el client en un moment determinat de la xarxa de distribució.

  • Terme d’energia

   Correspon al concepte de facturació associat al consum elèctric del client.

  • TIEPI

   És el temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada en mitja tensió.

  • Titular del subministrament

   És la persona física o jurídica a qui està assignada el contracte del punt de subministrament.

  • Transformador (trafo)

   És l’element dins d’un sistema elèctric que permet variar la tensió dins del circuit, mantenint la mateixa potència. El funcionament es basa a partir de la inducció electromagnètica que exerceix el debanat del corrent primari, entrada, amb el del corrent secundari, sortida. En funció del nombre de voltes del primari i del secundari es determinarà la relació de transformació. Com tots els sistemes, presenta pèrdues per funcionament, ja poden ser corrents paràsits per Foucault, histèresis magnètica i efecte Joule.

  • Trifàsic

   Correspon a un sistema de tres corrents alterns monofàsics, amb la mateixa freqüència i amplitud d’ona, però amb una diferència de 120º entre elles (desfasat simètric). Si aquestes pateixen variacions de tensions o desfasament, esdevé un sistema desequilibrat o desbalancejat, també es pot donar el fenomen de fases desequilibrades en el moment que el conjunt d’impedàncies és diferent. Les fases acostumen a rebre el nom de R, S i T, i estan marcats amb els colors negre, marró i gris, respectivament.

 • Z

  • Zona rural

   Correspon a la zona de nuclis de població disseminats amb baixa densitat on les línies de connexió elèctrica es troben menys mallades i també la capacitat de connexió és menor.

  • Zona urbana

   A diferència de la zona rural, és la zona amb densitat de població més elevada i requeriments energètics més elevats de manera que la xarxa és més robusta. En estar més mallada, si una línia d’alimentació cau per avaria, és més fàcil aïllar-la i seguir donant servei mentre es treballa en la reparació afectant el mínim nombre de subministraments possibles.